Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за защита на личните данни на БПЛАСТ ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Настоящата Политика за защита на личните данни, представя информация за начина, по който БПЛАСТ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик / собственик/оператор на интернет страницата: https://caffestrega.bg, обработва (включително, но не само събира и съхранява) лични данни на субекти на лични данни, като например ползвателите на Интернет страницата и на услугите на Доставчика.

Понятието „лични данни“, използвано в Политиката за защита на личните данни, има значението, дадено му в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, наричан по-долу за краткост „Общ регламент относно защитата на данните“ и/или „ОРЗД“, а именно: „всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.“

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОСТАВЧИКА
1. Наименование: БПЛАСТ ЕООД, ЕИК 204062332
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Никола Мушанов 116
3. Тел.: 0877878017 , електронна поща: office@caffestrega.bg

III. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
O
бработваме (включително, но не само: събираме и съхраняваме) Ваши лични данни единствено във връзка със своята дейност и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, включително на Закона за защита на личните данни на Република България и на Общия регламент относно защитата на данните.
Ние обработваме лични Ви данни въз основа на поне едно от следните основания:
Съгласие на Ползвателя за обработване на лични данни;
Обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на договорни задължения на Доставчика към Ползвателя;
Обработването на личните данни е необходимо за предприемане на стъпки по искане на Ползвателя преди изпълнение на доставка;
Обработването на личните данни е необходимо за спазване на законови задължения на Доставчика;

IV. ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на Ползвателите във връзка с осъществяване на предоставяните от нас услуги и на комуникация във връзка с използването на Интернет страницата, както и за следните цели:
Комуникация и идентификация при изпълнение на договор за услуга и договор за покупко-продажба (включително при изпълнение на съответен договор);
Комуникация, идентификация, обработка и изпълнение на отправени запитвания, направени поръчки, заявки, резервации, покупки на стоки или услуги (включително подготовка за сключване на договор, приемане на поръчки, експедиране на стоки, решаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки, резервации, връщане на закупени стоки, възстановяване на заплатени суми и други);
Счетоводни цели във връзка с ползване на нашите услуги;
Защита на легитимните ни интереси във връзка с изпълнение на задълженията ни към държавни и общински органи (например: Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи);
Защита на легитимните ни интереси във връзка със съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции и с цел подобряване на представянето на Интернет страницата;
Защита на информационната сигурност на Интернет страницата;

Ако субект на данни откаже да ни предостави някои или всички лични данни, които са необходими за съответната цел, посочена по-горе, ние може да не сме в състояние да предоставим съответната услуга .

V. ПРИНЦИПИ НА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничаване на целите на обработване; ограничаване на периода на съхранение с оглед постигане на целите, за които се обработват данните; свеждане на данните, които се обработват до минимум; цялостност и поверителност при обработването на данните и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ
Събираме следните категории лични данни на Ползвателите за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес), както и други данни, които ни предоставите доброволно, за целите на обработка на Ваши запитвания, предоставяне на предложения за услуги и предоставяне на услуги от наша страна, при изразено от Вас желание, включително комуникация с Вас в тази връзка, и на основание предприемане на стъпки по Ваше искане за евентуално изпълнение на поръчка/договор, по които Вие сте страна или съгласие за обработване, предоставено от Вас;

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес) и информация свързана с плащане и избрани методи на плащане за целите на издаване и изпращане на счетоводни/данъчни документи (фактури) във връзка с използвани от Вас услуги, включително комуникация с Вас в тази връзка,

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес), информация свързана с адрес за доставка (само в случаите, в които сте посочили, че желаете доставка до определен адрес, а не до офис на куриер или при вземане от магазин) и информация свързана с плащане и избрани методи на плащане за целите на заплащане на направени поръчки, резервации и/или закупени стоки или услуги, включително издаване и изпращане на счетоводни/данъчни документи (фактури) във връзка с регистрация на профил, направените от Вас поръчки, резервации, закупени стоки или услуги, и на основание предприемане на стъпки по Ваше искане за евентуално сключване на договор и/или изпълнение на договор, по които Вие сте страна;

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес) и информация свързана с възстановяване на заплатени суми за направени поръчки, закупени стоки или услуги, в случай на анулиране на поръчки, резервации, връщане на продукти, и на основание изпълнение на договор, по които Вие сте страна и/или спазване на законови задължения;

Други данни, които могат да бъдат необходими в определени случаи или свързани с предоставянето на услуги на Ползватели от наша страна, включително необходими за изпълнение на задължения по договор (например дата на раждане, подпис, ЕГН) или други данни, които Ползватели решат доброволно да споделят с нас, и на основание изпълнение на договор, по които Вие сте страна, съгласие за обработване, предоставено от Вас или спазване на наше законово задължение.

Ние използваме на Интернет страницата „бисквитки“ (cookies), които представляват малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече информация тук.

VII. СРОК НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме личните данни на Ползвателите за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на съответната цел на обработване или от законово установения срок, когато това е приложимо.

Срокът на съхранение зависи, наред с друго, и от продължителността на правоотношенията, възникнали между нас и съответния Ползвател, както и от целите, за които личните данни се обработват. След изтичане на сроковете, ние полагаме нужните грижи да изтрием и/или унищожим съответните Ваши лични данни.

VIII. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

По принцип, личните данни на Ползвателите, които обработваме, са достъпни за нашите служители, представители и партньори, които се нуждаят от тях за изпълнение на законови задължения и/или за изпълнение на договорни задължения (например: предоставяне на дадена услуга по договор с Ползвател). В тази връзка е възможно, по собствена преценка и при спазване на изискванията на ОРЗД, да предадем всички или част от личните Ви данни на трети лица като счетоводители, професионални консултанти, включително, облачни платформи за обработка/съхраняване на данни (за целите на организационното обслужване на дейността ни, например: съхраняване и обработване на договорите с Ползвателите на облачни платформи с цел по-голяма сигурност), компании, предоставящи пощенски услуги (за целите на организационното обслужване на дейността ни, например: изпращане на стоки обект на покупко-продажба, системна администрация, маркетингови услуги (за целите на предоставяне на по-надеждна и качествена работа на Интернет страницата и по-сигурна обработка на данните), доставчици на услуги за съхраняване на чужда информация (т.е. хостинг компании) (за целите на изпълнение на договори с Ползватели).

Въз основа на приложимото законодателство или по искане на публични органи, всички или част от личните Ви данни могат да бъдат достъпни и за публични органи.

Във всеки момент, докато обработваме личните Ви данни, и при съблюдаване на ограниченията, заложени в приложимото законодателство, Вие, субектът на данните, имате следните права: право на достъп , право на поправка, право на изтриване при определени обстоятелства , право на възражение . В случай че, по искане на Ползвател, изтрием личните му/ѝ данни от нашата база данни, ние ще съхраняваме само информацията, която може да е необходима за защита на нашите легитимни интереси или за публични органи.

В случай че при обработката на Вашите лични данни има трето лице, на което са предадени всички или част от Вашите лични данни (както е посочено в част по-горе), всички горепосочени искания ще бъдат препратени на това трето лице.

Ползвателите могат да упражнят посочените по-горе права като се свържат с нас по имейл на адрес: office@caffestrega.bg

 

Запазваме правото си да променяме Политиката за защита на лични данни, по своя преценка, както и когато намерим за добре.