Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Предмет

Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ определят отношенията между БПЛАСТ ЕООД , наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния магазин: https://caffestrega.bg/ и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .

Данни за Доставчика

Информация за Доставчика:

1. Наименование: БПЛАСТ ЕООД, ЕИК 204062332

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Никола Мушанов 116

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Петър Дертлиев 42;

4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Петър Дертлиев 42, тел.: 0877878017, електронна поща: office@caffestrega.bg

II. Общи разпоредби

Електронният магазин фукционира при правилата, описани в Общите условия.

Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.

Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

III. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Електронния магазин, са следните:

(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Електронния магазин. Доставчикът предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Електронния магазин. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на „сделка“ между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да закупи предлаганите в Електронния магазин стоки.

С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път

Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.

За да използва Електронния магазин с регистрация, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел поребителско име и парола за отдалечен достъп. Потребителското име се взаимства от имейл адресът за регистрация, а паролата за достъп до Електронния магазин се определя от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка. При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. С попълване на данните си за регистрация и потвърждение , Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.

(1) Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включен допълнителен транспорт, видим при поръчка

IV. Технически стъпки за покупко-продажба чрез Електронния магазин

Ползвателят може да извърши поръчка чрез:

– Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния магазин.

– Поръчка през системата на Електронния магазин.

При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и чрез бутон „Купи“ към всеки продукт;

След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Приключване на поръчката“;

Ползвателят попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка -Име, Фамилия, Телефон, Адрес на електронната поща, Населено място, Пощенски код, Улица и номер, Квартал, Номер на блок, Вход, Апартамент.

Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, ако разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код.

Ползвателят избира метод на доставка / взимане на продуктите и избира от предоставените опции / попълва: Бележки към поръчката

Доставка при поръчка на обща стойност над 100 лв. е безплатна за Ползвателя.

Ползвателят избира метод на заплащане на поръчката: Наложен платеж – Ползвателят заплаща цялата дължима сума на представител на Куриерска фирма или представител на Доставчика при доставка на поръчаните стоки.

Ползвателят завършва поръчката с избор на бутона Поръчване;

В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена.

Получателят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.

Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.

За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка / обаждане от страна на Доставчика на предоставения от Ползвателя телефон.
Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.

Доставката на поръчаните от Ползвателя стоки се извършва в срок до 5 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени проъчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.

V. Отказ от договор за покупко-продажба

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 2-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.

Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в срок не по-късно от 10 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.

(2) Доставчикът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, в случай че Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на Доставчика, в срок не по-късно от 7 дни, считано от датата, на която е информирал Доставчика за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика.

При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.

VI. Права върху интелектуална собственост

(1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.

(3) Използването на информацията без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VII. Други условия

Доставчикът попадват в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.

(1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин.

(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 01.10.2021 г.

Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.